Poziv na intervju kandidata za radno mjesto direktora

 

 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA LIPIKA

POVJERENSTVO ZA IZBOR KANDIDATA

A: Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

U Lipiku, 21.06.2022.             

 

Prijavljeni kandidati za radno mjesto direktora Turističke zajednice Grada Lipika koji su podnijeli urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete Natječaja

                                                                 o b a v j e š t a v a j u      s e

da će se intervju održati u PONEDJELJAK 27. LIPNJA 2022. godine s početkom u 8:00 sati u Maloj vijećnici Grada Lipika, na adresi Marije Terezije 27, 34551 Lipik.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Oglas.

Kandidati su sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka  (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679, o istome obaviješteni dopisom upućenim na dostavljene adreses elektronske pošte.

 Lipik, 21. lipnja 2022. godine