Javni natječaj za direktora Turističke zajednice Grada Lipika

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika  31. svibnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za direktora Turističke zajednice Grada Lipika. 

U prilogu je Javni natječaj.

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. Statuta Turističke zajednice grada Lipika i Odluke Turističkog  vijeća Turističke zajednice grada Lipika o raspisivanju natječaja za direktora/icu Turističke zajednice grada Lipika donesenoj na 11. sjednici dana 11. svibnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Lipika raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor direktora Turističke zajednice grada Lipika

1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme na 4 godine

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
 3. znanje jednog stranog jezika,
 4. znanje rada na osobnom računalu,
 5. da izradi svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice grada Lipika, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
 6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta  kandidat za direktora/icu mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Prijava na natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB,
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
 • specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:

- životopis;

- presliku osobne iskaznice;

- presliku domovnice;

- dokaz o stručnoj spremi - presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem;

- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema, izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;

- dokaz o znanju jednog stranog  jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);

- dokaz o znanju rada na računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);

- potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20);

-privolu o korištenju osobnih podataka kandidata za potrebe natječaja;

- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije;

 - prijedlog četverogodišnjeg   programa   rada   Turističke   zajednice izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica, u skladu s metodologijom i obveznim uputama Ministarstva turizma i sporta, vlastoručno potpisan.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik ili ovjerenu presliku će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću najkasnije 15 dana od dana zaključenog Natječaja.

Turističko vijeće donosi Odluku o izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice grada Lipika na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja biti će obaviješteni elektroničkom poštom u roku 8 dana.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – ne otvaraj“;:

- preporučenom poštom na adresu: Turistička zajednica Grada Lipika, Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik,

- osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Lipika.

Krajnji rok za predaju prijava je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na službenim  mrežnim stranicama Turističke zajednice Grada Lipika www.tz-lipik.hr bez obzira na način dostave.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika zadržava pravo da ne izvrši izbor direktora, odnosno da poništi javni natječaj u bilo kojem trenutku.

 

                                                                                              Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika

                                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                               Vinko Kasana bac.ing.agr.

 

 

PREUZMITE

Natječaj TZGL za direktora