OGLAS ZA RADNO MJESTO - stručni suradnik u okviru projekta

Turistička zajednica grada Lipika je partner na projektu "Terme Lipik" koji se realizira od 2020.-2023. godine. 

Na projektu će se zaposliti jedna osoba u Turističkoj zajednici Grada Lipika koja će raditi na promociji projekta. 

 

 TURISTIČKO VIJEĆE

 Trg kralja Tomislava 3, Lipik

 Ur. broj: 2020-42/13

U Lipiku, 6. studenog 2020. godine

 

Na temelju članka 18. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika broj 5/20), članaka 7. i 8.  Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkoj zajednici, članaka 4., 5. i 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju oglasa  koju je donijelo Turističko vijeća na 1. sjednici 6. studenog 2020. Godine (Urbroj 2020-42/12), a u skladu sa ostalim odredbama  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma  (NN 52/19 i 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Lipika raspisuje

 

O G L A S

za radno mjesto stručnog suradnika

Turističke zajednice Grada Lipika

u okviru projekta „Terme Lipik“

 

1 izvršitelj/ica na određeno (do 30.06.2023.)

na puno radno vrijeme

 

Kandidat mora ispunjavati opće propise o radu te uvjete propisane Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkoj zajednici općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice  (NN 23/17 i 72/17) te Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Lipika.

 

Djelatnik zaposlen na poslovima stručnog suradnika u Turističkoj zajednici mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

-        da je magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili društvene struke,

-        da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima od toga najmanje 6 mjeseci radnog iskustva na poslovima provedbe projekata financiranih iz EU fondova,

-        da posjeduje znanje rada na osobnom računalu,

-        da aktivno zna jedan svjetski jezik,

-        da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,

-        da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 Uvjeti magistra/ice, odnosno stručnog specijaliste/ice ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

 

 Prijava na oglas mora sadržavati ime i prezime kandidata/kinje, datum i mjesto rođenja,  adresu prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, specifikaciju priloga /priloženih dokaza uz prijavu te potpis kandidata.

Uz prijavu na oglas kandidati moraju priložiti sljedeće priloge:

–       životopis,

–       presliku diplome,

–       dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima:

a. elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, a koji zapis/potvrda ne smije biti stariji od mjesec dana,

b. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

–       potvrda poslodavca kao dokaz o radu na EU projektima,

–       dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa, certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili potpisana izjava),

–       dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika  (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove),

–       presliku vozačke dozvole „B“ kategorije,

–       uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

–       presliku osobne iskaznice,

–       presliku domovnice,

–       uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci,

privolu o korištenju osobnih podataka kandidata za potrebe oglasa.

 

Opis poslova:

-     brine se o promociji turizma i turističkih proizvoda na području TZG Lipika,

-     prati razvoj turističkih proizvoda i predlaže promotivne aktivnosti,

-     prati natječaje i prijave za bespovratna sredstva iz fondova EU iz polja turizma, s drugim subjektima priprema projekte za participaciju u raspisanim natječajima,

-     vodi savjetodavne i stručne poslove u svezi korištenja pomoći EU za projekte iz područja turizma,

-     provodi aktivnosti projekata za poticanje razvoja turizma koji se financiraju EU sredstvima,

-     obavlja administrativne poslove vezane za praćenje projekata iz područja turizma, sudjeluje u izradi strateških dokumenata vezanih za razvoj turizma,

-     za svoj rad odgovara direktoru Turističke zajednice.

 

Poželjno je da se kandidat služi sa više svjetskih jezika, da ima radnog iskustva na poslovima u turizmu i EU-projektima, te da posjeduje organizatorske sposobnosti.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od 3 (tri) mjeseca.

Sukladno odredbi članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka  (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst ) dopušteno je obrađivati osobne podatke samo u opsegu koji je nužan da bi se postigla utvrđena svrha. Osobni podaci kandidata se prikupljaju isključivo u svrhu provođenja ovog oglasa, odnosno za potrebe dostave trećim osobama te javne objave.

 Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. Stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

 Urednom i potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke, dostavljene priloge i ispunjene uvjete navedene u oglasu. Nepotpune i nepravodobne prijave  neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu, urednu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom na oglas o čemu će joj naknadno biti dostavljena pisana obavijest  o neispunjavanju  uvjeta iz oglasa u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom na prijavljeni oglas.

Za prijavljene kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provesti će se testiranje i razgovor radi provjere znanja. O terminu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Turističke zajednice grada Lipika najmanje 5 (pet) dana prije održavanja testiranja i razgovora. Ako kandidat ne pristupi testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na ovaj oglas. Osobama koje su pristupile testiranju i razgovoru bit će dostavljena pisana odluka o izboru kandidata.

Oglas će se objaviti na internet portalu lokalnog glasila „Compas“, na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim internet stranicama Turističke zajednice Grada Lipika (www.tz-lipik.hr), službenim internet stranicama Grada Lipika (www.lipik.hr) i oglasnoj ploči Turističkog ureda.

Prijave na oglas s prilozima se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu:

 

Turistička zajednica Grada Lipika,

Trg kralja Tomislava 3, 34551 Lipik

s naznakom “Za oglas - ne otvaraj“

 

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 14 dana od roka za podnošenje prijava.

                                                                                                                     

 Turističko vijeće

                                                                                                                       Turističke zajednice Grada Lipika

       Vinko Kasana bacc.ing.agr.  

 

 

 

 

PREUZMITE

Oglas