Iskaz interesa za sudjelovanjem na edukaciji za turističkog vodiča i voditelja poslovnice turističke agencije

Grad Lipik u suradnji s projektnim partnerima Toplicama Lipik i Turističkom zajednicom Grada Lipika u sklopu projekta Terme Lipik planira provesti  edukacije za 3 turistička vodiča 2 voditelja poslovnice turističke agencije.

Projekt Terme Lipik integrirani je projekt razvoja i revitalizacije kulturne baštine Lipika, kojemu je cilj potaknuti obnovu i očuvanje kulturne baštine te staviti u funkciju i korištenje turistički potencijal triju strateški važnih objekata: Vile Zinke – Vile dobre vode, Lječilišnog perivoja i Narodnih kupki.

Kroz provedbu projekta Terme Lipik podići će se standard interpretacije, opremljenosti i kvalitete kulturnih turističkih sadržaja, unaprijediti sustav promocije i distribucije kulturnih turističkih sadržaja te podići svijest stanovništva o očuvanju i valorizaciji kulturnih dobara.

 

 

 

Zainteresirani kandidati za obuku za turističke vodiče i voditelje poslovnice turističke agencije moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:

  • Poslovno su sposobni
  • Imati najmanje srednju stručnu spremu
  • Aktivno poznaju minimalno jedan strani jezik
  • Imati boravište/prebivalište na području Grada Lipika

Edukacije će se provoditi odvojeno. Planirano vrijeme provedbe edukacija je prva polovina 2023. godine.

Edukacija za turističkog vodiča se sastoji od obvezne teorijske i praktične nastave. Trajanje edukacije za turističke vodiče je okvirno 3 mjeseca (po završetku programa stručnog usavršavanja polaznik ostvaruje 10 ECTS bodova). Seminar je moguće pratiti putem sustava elektroničkog učenja – distance learning. Nakon završetka edukacije odabrani kandidati su obavezni pristupiti polaganju ispita i izradi završnog/pristupnog rada.

Edukacija za voditelja poslovnice turističke agencije provoditi će se sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, i 98/19, 42/20). Pravilnikom o stručnom ispitu za voditelja posla u turističkoj agenciji (NN 81/2019) ministar turizma propisao je ishode učenja koji se provjeravaju na stručnom ispitu. Sveukupno ima 12 ishoda. Trajanje edukacije za voditelja poslovnice turističke agencije je cca 30 sati. Nakon završetka edukacije odabrani kandidati su obavezni pristupiti polaganju ispita i izradi završnog/pristupnog rada.

Edukacije za odabrane kandidate biti će besplatne, odnosno financirane su iz aktivnosti projekta „Terme Lipik“.

Iskaz interesa se može podnijeti do 9.12.2022. godine putem obrasca u privitku. Ispunjeni obrazac se može dostaviti osobno u Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik, soba br. 18, 34551 Lipik ili e-mailom na adresu daria.adzijevic@gmail.com ili veronika.prhal@lipik.hr.

Više informacija možete dobiti na broj telefona 034/314-831

PRIJAVNI OBRAZAC (klikni ovdje)

NAPOMENA: Prijava na ovaj iskaz interesa nije obvezujuća za prijavitelja, a Grad Lipik nema nikakvu odgovornost prema dostaviteljima iskaza interesa, odnosno zainteresiranim polaznicima.

 

PREUZMITE

Iskaz interesa

Prijavni obrazac