Želite biti turistički vodič?

Grad Lipik objavio je Javni poziv za sudjelovanje u edukaciji za turističke vodiče i voditelje poslovnica u sklopu projekta Terme Lipik. Edukacija će se održati online, a program za turističke vodiče trajat će od 15. ožujka do 25. lipnja 2023., s ukupnim trajanjem od 101 sat. Program se sastoji od općeg i posebnog dijela, a polaznici će se educirati o regiji "Istočna Hrvatska". Nakon završetka programa, polaznici će dobiti Uvjerenje o završenom programu i stječu 10 ECTS bodova. Polaznici su također obvezni položiti ispit do 30. lipnja 2023.

Program za voditelje poslova turističkih agencija trajat će od 20. ožujka do 30. lipnja 2023. i izvodit će se sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu te Pravilnikom o stručnom ispitu za voditelja posla u turističkoj agenciji. Program će sadržavati sve ishode propisane Pravilnikom, a polaznici će se educirati o pojmu, zadacima, ulozi, funkcijama i uslugama turističkih agencija, obvezama turističkih agencija na temelju različitih izvora prava, obvezama ugovornih strana za ugovore koje sklapaju turističke agencije, pravnoj osnovi, uvjetima pružanja i sadržaju različitih vrsta ugostiteljskih usluga, usluga prijevoza i usluga u turizmu te pravnoj osnovi djelovanja, ulozi i zadacima različitih vrsta turističkih agencija u destinacijskom menadžmentu.

Grad Lipik je također objavio Javni poziv za sudjelovanje u edukaciji za vrtlara u sklopu projekta Terme Lipik. Edukacija je namijenjena svima koji žele steći znanja i vještine potrebne za uzgoj cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća u rasadnicima te za izvođenje radova u vrtovima, parkovima i javnim gradskim nasadima. Program se sastoji od slijedećih modula: Botanika ukrasnog bilja; Osnove vrtlarstva; Opća proizvodnja bilja; Rasadničarstvo i sjemenarstvo; Zaštita bilja; Ukrasno bilje; Osnove voćarstva; Zaštita na radu. Program će trajati ukupno 164 sata nastave, a opći uvjeti za sudjelovanje na edukaciji su navršenih 15 godina života i završena minimalno osnovna škola.

Troškovi edukacije za odabrane kandidate bit će financirani iz aktivnosti projekta Terme Lipik, a više informacija možete saznati na službenim stranicama Grada Lipika.